FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               www.prdolove.cz

Společnost:                                 Jarmila Kotková

Se sídlem:                                    Okružní 257, 251 01 Babice

IČ/DIČ:                                          87788624 / CZ7459114608

E-mailová adresa:                   objednávky@prdolove.cz

Telefonní číslo:                          +420 602 210 552

  

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:        

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:             


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne …………………..............…. jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........

..................................................................................................................................................................................


Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání / datum obdržení: 

  2. Číslo objednávky:

  3. Peněžní prostředky za objednání požaduji vrátit převodem na účet číslo:

  4. Jméno a příjmení spotřebitele:

  5. Adresa spotřebitele:

  6. Email:

  7. Telefon:

 
V ..............................., dne ................................

                                       
______________________________________

              podpis spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ................................

   

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.